Ranking

ACADEMIC EXCELLENCE

Kanika Gupta : GOLD MEDALLIST OF BCA BATCH (2007-2010)

Deeksha Jain : GOLD MEDALLIST OF BCA BATCH (2001-2004)

BIS 2000 - 2004 Batch

Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
6 Sem 2 A/VIBS/7270 DEEPIKA GUPTA 90.67
8 A/VIBS/7219 SHILPI BHARARA 88.33
7 Sem 10 A/VIBS/7247 LOVEEN JAIN 90.40
13 A/VIBS/7219 SHILPI BHARARA 89.60
15 A/VIBS/7239 SHAILLY TIWARI 89.40

BCA 2001 - 2004 Batch

Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
4 Sem 2 B/VIBS/28161 MANVEE GOEL 87.57
3 B/VIBS/28173 DIKSHA JAIN 87.43
3 B/VIBS/28187 KAMAL GUPTA 87.43
5 Sem 3 B/VIBS/28161 MANVEE GOEL 89.17
4 B/VIBS/28173 DIKSHA JAIN 88.83
7 B/VIBS/28187 KAMAL GUPTA 88.17
6 Sem 1 B/VIBS/28187 KAMAL GUPTA

BCA 2002 - 2005 Batch

Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
2 Sem 4 15/VIBS/2002 PRERNA CHUGH 84.88
3 Sem 1 15/VIBS/2002 PRERNA CHUGH 85.67
6 92/VIBS/2002 ROHIT MADAN 83.00
10 59/VIBS/2002 RUCHIKA KUMAR 82.33
5 Sem 4 92/VIBS/2002 ROHIT MADHAN 85.67
6 53/VIBS/2002 PRIYANKA KHURANA 84.33
16 15/VIBS/2002 PRERNA CHUGH 81.50

BCA 2003 - 2006 Batch

Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
3 Sem 4 311772003 GAURAV AHUJA 83.50
5 261772003 SAKSHI KHURANA 82.70
11 1001772003 SONIA CHHABRA 80.70
13 191772003 NIDHI BINDAL 80.00
17 901772003 KOMAL 79.30
20 121772003 KAVITA GERA 79.00

BCA 2007 - 2010 Batch

Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
5 Sem 15 1021772007 KANIKA GUPTA 86.36
1 1021772007 KANIKA GUPTA 90.32
6 0341772007 TANYA SINGH 87.76
8 0351772007 MEENAKSHI 87.00
16 0391772007 PRIYA WALIA 85.64

BCA 2008 - 2011 Batch

Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
3 Sem 1 0731772008 SWATI DEWAN 90.63
2 0441772008 PAYAL JAIN 89.22
5 0311772008 RASHI SINHA 87.74
7 0591772008 ISHA SAPRA 87.04
19 0221772008 UPASNA POPLI 83.48
Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
5 0591772008 ISHA SAPRA 86.85
18 0311772008 RASHI SINHA 83.23
19 1201772008 PARUL 83.15

BCA 2009 - 2012 Batch

Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
1 Sem 1 01317702009 CHETAN KOTHARI 88.56
2 00817702009 SHUBHASHISH PUNJ 87.93
9 09717702009 RACHNA RAJPAL 84.33
16 09917702009 DEVIKA KHANNA 83.07
18 05417702009 NISHU TOMAR 82.81
19 01417702009 BHAWNA BHASKAR 82.78
2 Sem 4 09717702009 RACHNA RAJPAL 92.33
11 01317702009 CHETAN KOTHARI 90.96
16 05417702009 NISHU TOMAR 90.22
20 01417702009 BHAWNA BHASKAR 89.26